Make your own free website on Tripod.com

Home

Projektbeskrivelse | Fotoalbum | Artikel | Projekt rapport | Sange | Links
DOGMEPATRULJEN
Projektbeskrivelse

Her kan du se vores arbejdspapirer, problemformulering etc, så danner grundlag for vores projekt

Forstår jeg, hvad du forstår?
Forstår du hvad jeg formår?
Og forstår vi hvad der foregår?

metteoghelle.jpg

Emnebegrundelse

Som studerende har vi i praktikken været tilskuere, men også medspillere i situationer hvor kommunikationen er bristet, det være sig i hverdagen, men også til personalemøder.

Hvis kommunikationen brister i personalegruppen kan pædagogerne være tilbøjelige til at miste fokus på brugerne.

Som studerende i praktikken har nogle af os følt os delt i personalegruppen, da denne nogle gange kan fremstå som to lejre. Det kan være svært at finde sit holdepunkt i disse situationer, især da vi som nye i institutionen ikke har indsigt i de uskrevne regler.

Vi håber på at det bliver en gensidig læreproces. Vi ønsker at skabe en positiv debat omkring kommunikationen i institutionen, som vil komme os selv og andre pædagogstuderende til gavn i vores videre studie. Via vores video, ønsker vi at være inspirationskilde for eventuelle nye arbejdsmetoder i vores samarbejdspartneres hverdag. Af nye arbejdsmetoder har vi tænkt os at bruge humoren og af den vej bevæge os ind i det kreative/æstetiske felt og humoren kan på den måde virke frigørende.

Eksempler på hvor kommunikationen kan briste er;

· Vores forskellige opfattelser af verden
· Vores personlige rygsæk
· Snakker vi forbi hinanden?
· Forstår jeg, hvad du forstår?, forstår du hvad jeg formår? og forstår vi hvad der foregår?

Vi har som arbejdsredskab i gruppen valgt at bruge videoproduktion til at formidle vores budskab til vores samarbejdspartnere. Budskabet vil i denne forbindelse være at man i en personalegruppe skal være opmærksom på hvordan man kommunikerer med hinanden. Videoen vil også være en ny måde at møde personalet i institutionerne på. Desuden vil det for hovedparten af gruppen være grænseoverskridende at spille teater og lave en komisk/satirisk udlægning af forskellige typer af pædagoger. Derudover vil det tekniske arbejde med optagelse og redigering desuden være nyt for de fleste i gruppen.

Kort beskrivelse af vores arbejdsgang. Se evt. tidslinje.
Vi forbeholder os ret til ændringer.

1. Teorifase og arbejde med manuskript.
2. Optagelse og redigering af cases.
3. Kontakt med eksterne samarbejdspartnere, møde personalegrupperne.
4. Forevisning af video med efterfølgende debat og interviews.
5. Redigering af interviews, skal munde ud i en film med både cases og interviews.
6. Handlemesse.

Problemstilling
Kan vi med en humoristisk indfaldsvinkel i vores dogmevideo åbne op for dialog omkring kommunikation i forskellige personalegrupper?
Problemafgrænsning
Vi afgrænser os til at arbejde med kommunikationen i personalegruppen og ser bort fra den øvrige kommunikation der foregår i en institution. Det være sig kommunikation mellem forældre/institution, pædagog/barn og institution/kommune.

Mål
Vores mål er:
· At få sat fokus på de forskelligheder der er i en personalegruppe. På den måde vil der være opmærksomhed på, at en bedre kommunikation indbyrdes kan være med til at højne det pædagogiske praksisfelt.
· At bryde egne grænser.
· At tilegne os viden om:

· Kommunikation i en organisation
· Videoproduktion
· Drama
· Satire
· Projektarbejde

Metoder
· Lave en dogmefilm om kommunikation som vil blive vist på de forskellige praktiksteder som oplæg til dialog.
· Dogmepatruljen som skal være dialogskabende og bruges til at lave interviews til den endelige film.
· Humoren som forløsende faktor da det måske for nogle er et ømtåleligt emne.
· Videoproduktion.
· Drama/satire.
· Lave en materialebank udfra vores erfaringer fra praktikken.

Gruppestrukturen
I vores organisation har vi en flad struktur, det indebærer at vi hver morgen tager en runde hvor alle i gruppen kort fortæller hvordan den enkelte har det med gruppeprocessen, nye forslag til arbejdet med projektet osv. osv. Vi har fra starten af projektet været meget opmærksomme på at den enkelte skulle fortælle omkring følelser, tanker og forventninger i forhold til projektet. I gruppen er der udpræget enighed om de beslutninger der bliver taget, hvis der i enkelte tilfælde er uenighed, tager vi demokratiets midler i brug og laver en afstemning.


Teori
Vi har valgt i gruppen at tage udgangspunkt i Bodynamics F8 model.
Den går i al sin enkelthed ud på, at være bevidst om de forskelligheder der er i en personalegruppe.
At være istand til det at se det udviklende i stedet for det begrænsende i at have 8 forskellige indfaldsvinkler til en problemstilling.
Det der er vigtigt at vide i denne model, er at der altid vil være en modpol. Som illustrationen viser, så har vi ideer/initiativ som modpol til vurdering/evaluering. Dvs. er man i gruppen ikke bevidst om, at det faktisk er sådan, så kan der let opstå en konflikt, hvor der sidder en i personalegruppen og kommer med den ene gode ide efter den anden, som ligeså hurtigt bliver bremset af den vurderende med udtalelser såsom kan det nu også lade sig gøre? eller er vi nu også sikke på, at det er det vi vil? osv. Udviklingen består i, at se modspillet som en gave. Når man så i personalegruppen er nået frem til et resultat, ved man, at det ikke kan blive bedre, fordi det er set med 8 forskellige slags briller.
Desuden er vi i øjeblikket, i færd med at få en kontakt til Kempler instituttet, hvor vi gerne vil ud og høre noget omkring, deres syn på kommunikation i personalegrupper.
Ligeså snart aftalen er i hus, og vi har været derude, vil vi vedlægge et referat fra mødet til vores projektbeskrivelse.

Eksterne samarbejdspartnere
Børnehaven Blæksprutten i Ørting
Kontaktperson: Dorit Smed


Solvognen
Slagballevej 39
8740 Brædstrup
Kontaktperson: John Rasmussen

Begrebsafklaring
Dogme: Religiøs trossætning, læresætning. (fra fremmedordbogen)
Dogmefilmstrossætningen indeholder de kendte begreber som håndholdt kamera, ingen rekvisitter, skuespillernes eget tøj osv.
Af kendte dogmefilm kan nævnes: Thomas Winterbergs Festen, Lars Von Triers Idioterne, Søren Kragh-Jacobsens Mifunes sidste sang og Lone Scherfigs Italiensk for begyndere.
I dette projekt har vi valgt at lave vores egen dogme trossætning, Dogme01.

Kommunikation: Kontakt, interaktion, overføring af meddelelser, proces hvorigennem et system påvirker et andet.
(fra Psyk. Pæd ordbog)